Изберете страница

Общи условия

При заявена поръчка се сключва договор за изработка на уеб сайт или друга работа, свързана с интернет услуги, при следните условия:

1. Предмет на договора:
В ролята на ИЗПЪЛНИТЕЛ се явява Старт Криейтър ООД.
В ролята на ВЪЗЛОЖИТЕЛ се явява лице или фирма, заявили поръчка за изработка на уеб сайт или друга работа, свързана с интернет услуги.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши услуги: изработка на уеб сайт или друга работа, свързана с интернет услуги, по проект и оферта в отговор на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Изпълнение на поръчката:
2.1. Преди започване на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 50% до 100% от договорената сума.
2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката, според проекта и офертата, която е изпратил и е била одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.3. След завършване на работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще доплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ остатъка от общата договорена сума.
2.4. Сумата ще бъде платена по банков път, електронен път или чрез банкова карта, за което на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде издадена фактура.
2.5. Поръчката следва да бъде предадена на два етапа, като в срок от определен брой договорени работни дни от датата на получаване на аванса, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпрати проект и в срок от определен брой договорени работни дни след одобрението на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да завърши поръчката.

3. Процес на изпълнение на поръчката:
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави всички изходни материали, необходими за изпълнение на поръчката в срок от 5 работни дни след сключване на договора.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да одобри или отхвърли аргументирано предложения му дизайн на сайта в рамките на 5 работни дни от предоставянето му.
3.3. Промяната на структурата или дизайна на сайта след одобрението на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да доведе до повторно изпълнение на програмирането или до допълнителен труд. В този случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изиска доплащане за работата, която е извършена повторно.

4. Права и задължения на страните:
4.1. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.1.1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими му данни и материали за изпълнение на поръчката.
4.1.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансовото възнаграждение.
4.1.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълното възнаграждение след завършването на поръчката.
4.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да получи информация за етапа на завършване на поръчката.
4.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя структурата на поръчката, но ако промяната ще доведе до извършване на значително количество повторно извършен труд, той се задължава да доплати необходимата сума.
4.2. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
4.2.1. Да изпълни поръчката според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2.2. При изискване да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката.
4.2.3. Да пази и не разгласява конфиденциални данни, предоставени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Допълнителна информация за политиката за поверителност може да бъде получена тук.
4.2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи полагащото му се по договор възнаграждение.
4.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички данни, акаунти и пароли необходими за администрирането на резултата от поръчката, след като тя е завършена и му е заплатена пълната сума от полагащото му се възнаграждение.
4.2.6. При евентуални хакерски атаки и причинени вреди от трети лица върху сайта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при евентуални последващи проблеми, свързани с работата на уеб сайта.

5. Отказ от поръчка:
5.1. Информация за условията за отказ от поръчка може да бъде получена тук.

6. Допълнителни разпоредби:
6.1. За всички въпроси, неуредени в договора, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото в момента законодателство на Република България.
6.2. Страните решават евентуални възникнали спорове по изпълнението на договора по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно – по реда на действащото в момента законодателство на Република България.

Call Now Button